Sửa servo panasonic A5 : lỗi Err 14.1 và lỗi Err 12.0

Sửa servo panasonic A5 : lỗi Err 14.1 và lỗi Err 12.0 , Err 13.0

nhành chăn ga gối đệm

Khách hàng là công ty Hanvico